Сдружение Българска асоциация Лимфедем е юридическо лице, регистрирано като сдружение с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), и осъществява дейност в обществена полза.

Кореспонденцията и всяко писмено изявление от името на сдружението, трябва да съдържа: наименованието му, седалището, адреса, данни за регистрацията, включително и ЕИК по БУЛСТАТ.


Основни документи:

Учредителен протокол

УСТАВ на сдружение Българска асоциация Лимфедем