Българската асоциация „Лимфедем“, като част от Националната пациентска организация, защитава правата и интересите на хора, страдащи от лимфедем. Ние, като пациентска организация, подкрепяме всички промени, които са в посока улесняване на пациентите в достъпа им до здравни грижи, включително и при определяне на тяхната нетрудоспособност.

Във връзка с това, заедно с Националната пациентска организация, внесохме предложение по отношение на проекта на Министерския съвет за промени в Наредбата за медицинска експертиза, който можете да видите тук.

Ето и промените, които БА „Лимфедем“ предлага:

По отношение на пациентите с лимфедем (промените са предложени от Българска асоциация „Лимфедем“): 

Раздел трети , част осма, „Хирургични заболявания, лимфедем и елефантиаза“,

  • В приложение 1 (чл. 63,ал. 1т. 2  лимфедем на долен крайник): стадирането да се извършва не въз основа сантиметри, защото се счита, че това е некоректно, неточно и подвеждащо. Стадирането да се извършва въз основа на степента на хроничното прогресиране на самото заболяване, според международните стандарти.
  • Предлага се досега действащите проценти за т.2.1.1 и т.2.1.2 да останат за първи и втори стадий.
  • При трети и четвърти стадий да са минимум 50%, като да се взима под внимание индивидуалното състояние на пациента, без значение на един или два долни крайника е заболяването.То е нелечимо и прогресиращо и намалява рязко работоспособността на болния.  

2. По т. 2.2 – елефантиаза: процентите да се променят индивидуално според състоянието на пациента, като в тежките случаи (над 50%) пациентът да има право на чужда помощ. 

3. По т. 3  лимфедем на горен крайник: При първи и втори стадий да останат сега действащите проценти.   При трети и четвърти да започват от 50% и да се увеличават с прогресиране на заболяването.