На 29.08.2022 г. на заседание на Управителния съвет на сдружението бе взето решение да бъде проведено редовно годишно общо събрание на сдружение „Българска асоциация „Лимфедем“, което ще бъде проведено на 30 септември 2022 г., в 10:00 часа, в гр. Видин, жк „Бонония 1“, вх. Г, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС на Сдружение „Българска асоциация „Лимфедем“ за 2021 г., както и на доклад за дейността на сдружението за 2021 г.

2. Приемане на ГФО за 2021 г. на Сдружение „Българска асоциация „Лимфедем“

3. Приемане на насоки за дейността на сдружението и стратегически цели.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Съгласно Устава на сдружението, обявата е публикувана във в-к „Земя“ на 31.08.2022 г.)